Договір-оферта про надання послуг
Для фізичних осіб
Пропозиція (публічна оферта)
Прочитайте текст даної оферти і якщо Ви не згодні з яким-небудь пунктом цієї оферти, чи не зрозуміли будь-який пункт цієї оферти, пропонуємо Вам відмовитися від отримання послуг в Резиденції Святого Миколая. У випадку прийняття умов даної публічної оферти, Ви погоджуєтесь з всіма умовами оферти і Вам зрозумілі всі її положення.

Викладений нижче текст адресований необмеженому колу фізичних осіб, які тимчасово або постійно проживають на території України і є офіційною публічною пропозицією (відповідно до ст. 633, 641 Цивільного кодексу України) фізичної особи - підприємця Сирського Юрія Ігоровича, код ЄДРПОУ 3377410956 (Резиденція Святого Миколая, надалі – або «Виконавець»), в особі Директора Сирського Ю.І., що діє на підставі Виписки, укласти Договір про надання послуг з привітання дітей на визначених нижче умовах:

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
1.1. В даному Договорі та вихідних або пов'язаних з ним відносинах Сторін застосовуються терміни, що мають наступні визначення:

1.1.1. Клієнт ­– фізична особа з повною цивільною дієздатністю, що звернулась у встановленому цим договором порядку до Виконавця для отримання послуг, акцептувала Публічну оферту Виконавця, викладену у цьому Договорі, зробила замовлення онлайн. Клієнт несе всі ризики, пов'язані з використанням онлайн-сервісу будь-якою третьою особою, яка не мала на те повноважень та наслідками такого використання. В свою чергу, Виконавець зобов'язується прикласти усіх можливих зусиль в рамках розумності щодо припинення можливості користуванням онлайн-сервісу https://mykolai.org.ua не уповноваженими на те особами.

1.1.2. Виконавець – ФОП Сирський Ю.І, що отримала від Клієнтів дозвіл на обробку персональних/особистих даних в онлайн-сервісі https://mykolai.org.ua.

1.1.3. Послуги – набір Послуг, що надаються Виконавцем в порядку та на умовах, визначених цим Договором та Правилами надання послуг Резиденції Святого Миколая.

1.1.4. Сторони – спільне іменування, використане в Договорі для позначення Клієнта і Виконавця.

1.1.5. Сайт Виконавця – веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою https://mykolai.org.ua, яка є офіційним джерелом інформування Клієнтів про Виконавця та Послуги, що ним надаються.

1.1.6. Публічна оферта – пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), що адресована необмеженому колу осіб відповідно до законодавства України про укладення даного Договору на визначених умовах.

1.1.7. Акцепт – юридично значуща дія, наслідком якої є повне, безумовне та беззастережне прийняття Клієнтом умов Публічної оферти даного Договору та Правил надання послуг Резиденцією Святого Миколая. Акцепт здійснюється шляхом замовлення Клієнтом послуг Резиденції Святого Миколая.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Даний Договір публічної оферти про надання послуг є публічним договором (надалі іменується – Договір), у розумінні ст.633 Цивільного кодексу України, який вважається укладеним між Виконавцем, з однієї сторони, і Клієнтом, з іншої сторони, з моменту Акцепту останнім всіх без винятку умов та положень даного Договору та Додатків до нього.

2.2. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов'язується надати Клієнту Послуги, а Клієнт зобов'язується прийняти та оплатити дані Послуги за цінами, що вказані на сайті Виконавця.

2.3. Послуги надаються на підставі цього Договору. Діями, що свідчать про згоду дотримуватись умов цього Договору та Правил надання послуг, є вчинення Клієнтом Акцепту шляхом замовлення Клієнтом послуг на сайті.

2.4. Перелік, умови та порядок надання Послуг визначається даним Договором.

2.5. Послуги надаються виключно після здійснення Клієнтом Акцепту даного Договору шляхом замовлення Виконавцю послуги з вказанням своїх персональних даних, що підтверджує факт повного і безумовного прийняття Клієнтом Договору, всіх його умов, без будь-яких обмежень відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України, та оплати послуг.

2.6. Договір, укладений Клієнтом за допомогою Акцепту, має юридичну чинність у відповідності до ст. 642 Цивільного кодексу України і є рівноважним договору, підписаному Сторонами. Після здійснення Акцепту вважається, що Клієнт ознайомився і без заперечень зі свого боку згоден з умовами цієї публічної оферти.

2.7. Послуг надаються Виконавцем особисто або його уповноваженими працівниками у Резиденції Святого Миколая за адресою: Україна, м. Львів, вул. Старознесенська 70.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Клієнт має право:

3.1.1. Отримувати Послуги в обсязі та на умовах, передбачених даним Договором.

3.1.2. Отримувати необхідну та достовірну інформацію про Виконавця, його діяльність, обсяг послуг, що ним надаються.

3.1.3. Під час споживання Послуг отримувати допомогу (консультування) фахівців Виконавця, які володіють фаховими знаннями та навичками, щодо надання Послуг.

3.1.4. Повідомляти Виконавця про свої побажання, пропозиції, зауваження щодо діяльності Виконавця та Послуг, що надаються за Договором.

3.1.5. Письмово звертатись до Виконавця з пропозиціями щодо покращення процесу надання Послуг та акційних пропозицій.

3.2. Клієнт зобов'язується:

3.2.1. При зверненні до Виконавця за наданням Послуг здійснити Акцепт даного Договору шляхом замовлення послуг онлайн.

3.2.2. Повідомляти Виконавцю достовірну інформацію щодо персональних даних, та документи, необхідні для ідентифікації Клієнта, в тому числі для замовлення онлайн.

3.2.3. Не допускати користування Послугами сторонніх осіб, якщо інше прямо не передбачено положеннями даного Договору.

3.2.4. Надати та в подальшому повідомляти інформацію про можливі протипоказання (стан здоров'я та інше) щодо отримання Послуг.

3.2.5. Неухильно дотримуватися вимог даного Договору.

3.2.6. Прийняти та оплатити надані Виконавцем Послуги в порядку та на умовах, визначеними цим Договором.

3.2.7. З'являтись для надання послуг в узгоджений з Виконавцем і зарезервований час.

3.3. Виконавець має право:

3.3.1. Вимагати від Клієнта виконання умов цього Договору.

3.3.2. Отримувати від Клієнта своєчасну та в повному обсязі оплату наданих Послуг.

3.3.3. В односторонньому порядку відмовитися від виконання цього Договору або призупинити його виконання за наявності підстав вважати, що надання Послуг може заподіяти шкоду Клієнту або спричинити інші несприятливі для нього самого або третіх осіб наслідки, що буде вважатись неможливістю виконання цього Договору з вини Клієнта та не потягне будь-якої відповідальності Виконавця.

3.3.4. Без узгодження з Клієнтом встановлювати і скасовувати різноманітні знижки, маркетингові акції, пільги, засновувати дисконтні програми, програми лояльності тощо.

3.3.5. З метою безпечного і ефективного надання Послуг, вимагати від Клієнта надання будь-якої інформації та документів, у тому числі медичних, що мають відношення до надання послуг за цим Договором.

3.3.6. Перевіряти надану Клієнтом інформацію, а також виконання Клієнтом умов Договору та Правил обслуговування

3.2.7. Відмовити Клієнту у наданні Послуг за Договором у випадку виявлення порушення Клієнтом умов цього Договору та/або Правил надання послуг.

3.2.8. Призупинити надання Послуг та Акційних пропозицій Клієнту на період перевірки виконання Клієнтом умов Договору та Правил обслуговування, в разі виникнення обґрунтованих сумнівів у належному виконанні Клієнтом та/або обґрунтованої підозри у порушенні умов вказаного Договору та Правил надання послуг.

3.4. Виконавець зобов'язується:

3.4.1. Забезпечувати Клієнту можливість отримання Послуг відповідно до цього Договору та Правил надання послуг.

3.4.3. Забезпечувати Клієнту можливість отримання інформації з питань надання Послуг.

3.4.4. Доводити до відома Клієнта інформацію про всі акції, знижки, зміни умов Договору, зміни режиму роботи Виконавця, введення в дію або скасування програм лояльності тощо шляхом розміщення такої інформації в Куточку Споживача та/або на Сайті Виконавця .

3.4.5. В разі порушення Клієнтом Правил надання послуг та/або умов цього Договору вжити всіх можливих заходів щодо припинення цього порушення.

3.4.6. Приймати до розгляду письмові пропозиції Клієнта щодо покращення та якості надання Послуг та Акційних пропозицій.

3.5. Перелік прав і обов'язків Сторін, визначений даним розділом Договору, не є вичерпним. Сторони мають і інші права та обов'язки, передбачені даним Договором та нормами чинного законодавства України.

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Вартість Послуг, що надаються Виконавцем за цим Договором визначається згідно сайту Виконавця, що розміщений в куточку споживача за місцем надання Послуг та/або на Сайті Виконавця.

4.2. Надання Послуг здійснюється після їх оплати в розмірі 100 % від вартості згідно сайту Виконавця. За узгодженням Сторін можлива повна або часткова передоплата замовлених послуг.

4.3. Всі розрахунки за цим Договором здійснюються у національній валюті України – гривні – в безготівковій формі, шляхом переказу грошових коштів через платіжну систему LIQPAY Виконавця або у готівковій формі, шляхом внесення грошових коштів у касу Виконавця.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

5.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання Договору. Виконавець не несе відповідальності у випадку, якщо недоліки наданих Послуг викликані недотриманням усних та/або письмових вказівок Виконавця та його працівників, що надавались Клієнту під час надання Послуг.

5.3. Сторони не несуть відповідальність один перед одним за непрямий збиток (у тому числі за недоотриманий прибуток), завданий невиконанням/неналежним виконання умов даного Договору.

5.4. Виконавець не несе відповідальності, якщо це було зумовлено дією обставин непереборної сили (форс-мажору). Під обставинами непереборної сили маються на увазі: пожежі, землетруси, інші природні явища, стихійні лиха, дії третіх осіб, військові дії, прийняття законодавчих актів та інші незалежні від Виконавця обставини, які роблять неможливим своєчасне, повне та належне виконання Виконавцем своїх зобов'язань згідно Договору.

5.5. Відповідальність Виконавця перед Клієнтом у випадку пред'явлення останнім вимог/претензій про відшкодування шкоди та/або компенсації моральної шкоди в результаті ненадання та/або надання Послуг неналежної якості, що має бути документально підтверджено в порядку, передбаченому чинним в Україні законодавством, обмежується розміром вартості відповідних Послуг, оплачених Клієнтом.

5.6. Виконавець не несе відповідальності в разі вчинення дій/бездіяльності третіх осіб (власників будівлі, в якій надаються Послуги, представників комунальних служб тощо), внаслідок яких Виконавець не зміг виконати свої зобов'язання за цим Договором.

5.7. Виконавець не несе відповідальність за шкоду завдану здоров'ю або майну Клієнта діями третіх осіб або діями, бездіяльністю самого Клієнта.

5.8. У разі нанесення Клієнтом матеріального збитку Виконавцю, в т.ч. шляхом псування або втрати майна Виконавця з вини Клієнта, останній зобов'язаний відшкодувати Виконавцю повну вартість нанесеного збитку на підставі рахунку наданому Виконавцем.

5.9. Клієнт повинен дбати про збереження своїх особистих речей під час надання Послуг. Виконавець не несе відповідальність за збереження особистих речей Клієнта.

5.10. Сторони розуміють і визнають, що невідповідність результату надання тієї чи іншої Послуги результату, що очікував та бажав отримати Клієнт при зверненні за наданням відповідної Послуги, саме по собі не є фактом надання такої Послуги неналежної якості і не має наслідком повернення коштів Клієнту.

5.11. У випадку нез'явлення Клієнта для надання послуг в узгоджений з Виконавцем і зарезервований час без попереднього повідомлення про неможливість з'явитись для отримання Послуг, що має бути надано Виконавцю не пізніше ніж за 24 години до зарезервованого часу надання Послуг, Виконавець має право змінити умови резервування часу і надання послуг для такого Клієнта.

5.12. Виконавець відповідає за кваліфікацію його найманих працівників, наявність у них належної фахової і кваліфікаційної підготовки, проте не несе відповідальності за їх дії/бездіяльність під час виконання ними трудових обов'язків.

6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА УМОВИ ЙОГО ПРИПИНЕННЯ
6.1. Даний Договір є публічним та діє з моменту здійснення його Акцепту Клієнтом та діє протягом 365 (трьохсот шістдесяти п'яти) календарних днів. У випадку, якщо жодна із Сторін не проінформує іншу Сторону про бажання припинити дію цього Договору не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до кінця терміну його дії, він вважається таким, дія якого подовжена (пролонгована) на кожні наступні 365 (триста шістдесят п'ять) календарних днів на тих самих умовах. Кількість подовжень (пролонгацій) не обмежена.

6.2. Цей Договір публічно доводиться до відома усіх Клієнтів, шляхом його розміщення (оприлюднення) на Сайті Виконавця.

6.3. Виконавець самостійно визначає умови Договору. Виконавець самостійно має право змінити умови Договору з обов'язковим розміщенням повідомлення про це на Сайті Виконавця . У разі незгоди Клієнта зі змінами, внесеними до Договору, такий Клієнт має право розірвати Договір, згідно з порядком, викладеним в Договорі, протягом 15 (п'ятнадцяти) календарних днів з дня, коли він дізнався чи міг дізнатися про внесені зміни до Договору, шляхом направлення чи особистого подання відповідної письмової заяви. Не розірвання Клієнтом Договору у вказаний строк та повторне звернення до Виконавця для надання Послуг після внесення відповідних змін до Договору свідчить про згоду Клієнта зі змінами, внесеними до Договору.

6.4. При внесенні змін до цього Договору, Виконавець розміщує повідомлення про такі зміни на своєму Сайті не менше ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до вступу змін в силу, крім випадків, для яких Договором встановлений інший строк та/або порядок повідомлення про внесення змін, а також випадків, у яких Виконавець не зобов'язаний повідомляти Клієнта про внесення змін. При цьому Виконавець гарантує та підтверджує, що розміщена на Сайті Виконавця поточна редакція тексту цього Договору є дійсною.

6.5. Виконавець має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, попередивши про це шляхом розміщення оголошення про це на своєму Сайті не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до дати розірвання. Договору

6.6. У випадку припинення дії цього Договору у порядку, передбаченому п. 6.5 Договору, Виконавець не звільняється від обов'язку надати Послуги всім Клієнтам, які вже здійснили Акцепт Договору та внесли оплату за Послуги, сплатили обов'язкові платежі, до відповідного оприлюднення повідомлення про припинення дії цього Договору.

6.7. У випадку, якщо Виконавець виявить, що дані, які містяться в формі замовлення Клієнта є неправдивими, Виконавець має право негайно припинити дію Договору, попередивши Клієнта про це будь-яким доступним засобом зв'язку на власний вибір, зокрема, письмово, засобами електронної пошти, шляхом повідомлення на Сайті, тощо.

6.8. В разі порушення умов Договору з боку Клієнта, Договір може бути достроково припинений/розірваний Виконавцем в односторонньому порядку без повернення сплачених коштів Клієнту, при цьому послуги вважаються наданими в повному обсязі та належним чином.

6.9. Клієнт має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір за умови відсутності заборгованості перед Виконавцем, письмово повідомивши Виконавця про розірвання Договору не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до дати розірвання Договору.

6.10. Припинення дії даного Договору не звільняє Сторони від виконання зобов'язань, взятих на себе в період його дії.

7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
7.1. Всі суперечки та спори, що можуть виникнути в процесі надання Послуг Виконавцем, у зв'язку з прийняттям, виконанням та/або порушенням положень цього Договору та Правил надання відповідних Послуг, врегульовуються шляхом переговорів Сторін.

7.2. В разі недосягнення згоди шляхом переговорів, Клієнт залишає за собою право на пред'явлення претензій, які обов'язково повинні бути розглянуті Виконавцем в розумні строки, з метою врегулювання суперечок та спорів в досудовому порядку. Всі претензії в зв'язку з наданими Виконавцем послугами, повинні бути заявлені в письмовому вигляді протягом трьох днів з дати їх надання таких послуг. У випадку відсутності претензій заявлених від Клієнта на протязі даного строку, вважається, що Послуги надані Виконавцем якісно і у відповідності до узгоджених Сторонами умов. Виконавець має право відмовити Клієнту у розгляді претензій заявлених після спливу триденного строку з моменту надання Послуг.

7.3. В разі недосягнення згоди між Сторонами, шляхом переговорів та неможливості врегулювання в досудовому порядку, всі спори та суперечки вирішуються в судовому порядку за місцезнаходженням Виконавця.

7.4. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
8.1. Укладаючи цей Договір Клієнт автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору та Правилами надання послуг, затверджених Виконавцем та оприлюднених сайті Виконавця.

8.2. Визнання будь-якого положення або пункту даного Договору чи Додатків до нього не дійсними, не впливає на дійсність решти положень і умов Договору.

8.3. Сторони засвідчують, що цей Договір укладений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології із дотриманням всіх загальних вимог, що є необхідними для чинності правочину згідно ст. 203 Цивільного кодексу України.

8.4. Належним повідомленням та доведенням інформації до споживачів Послуг, визначених цим Договором, вважається розміщення відповідної інформації в Куточку Споживача, що знаходиться за місцем надання Послуг та/або на Сайті Виконавця.

8.5. Цей Договір є публічним відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України і його умови однакові для всіх Клієнтів. Прийняття умов цього Договору (акцепт) є повним і беззастережним і означає згоду Клієнта зі всіма умовами Договору без виключення і доповнення, а також свідчить про те, що Клієнт розуміє значення своїх дій, всі умови Договору йому зрозумілі, Клієнт не знаходиться під впливом помилки, обману, насильства, загрози, і тому подібне.

8.6. Всі Додатки до Договору є невід'ємними частинами цього Договору та є обов'язковими для виконання та дотримання Сторонами.

8.7. З метою забезпечення безпеки за місцем надання послуг може здійснюватися відео фіксація. Клієнт надає свою безумовну згоду на проведення відео фіксації приміщень Резиденції Святого Миколая за його присутності.

8.8. Вчиняючи Акцепт Договору Клієнт заявляє, що він усвідомлює, що факт укладення цього Договору означає, що:

а) Клієнт ознайомлений та свідомо погоджується дотримуватись всіх умов Договору;

б) Клієнт ознайомлений з вартістю Послуг за цим Договором, яка його повністю влаштовує;

в) стан здоров'я Клієнта дозволяє йому отримувати Послуги Виконавця у відповідності до цього Договору, і що Клієнт не має протипоказань щодо отримання послуг за даним Договором;

г) клієнт надає свою згоду на використання його персональних даних Виконавцем у будь-яких цілях, якщо такі цілі не суперечать чинному законодавству України.

8.9. Обробляються наступні категорії персональних даних фізичних осіб: видані на ім'я фізичних осіб документи, підписані ними документи, відомості, які ці особи надають про себе, зокрема, прізвище ім'я, по- батькові; електронні ідентифікаційні дані (електронна адреса, номер телефону). Виконавець отримує персональні дані Клієнта з відкритих джерел, а також безпосередньо від Клієнта в письмових документах, що подаються Клієнтом на ім'я Виконавця, а також шляхом надання Клієнтом Виконавцю копій документів, що містять персональні дані Клієнта.

8.10.Клієнт дає свою згоду на здійснення Виконавцем наступних дій з персональними даними Клієнта: збір, обробка, зберігання, внесення в бази даних Виконавця (в тому числі в електронні бази даних), а також на наступне використання і розповсюдження Виконавцем персональних даних у відповідності з положеннями Закону України «Про захист персональних даних» (далі — Правила зберігання персональних даних). Метою збору та обробки персональних даних Клієнта є: забезпечення реалізації адміністративно-правових (у тому числі відносин у сфері державного управління), податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку; відносин у сфері охорони здоров'я; відносин у сфері реклами та збору персональних даних у комерційних цілях та інших відносин, що вимагають обробки персональних даних, а саме: з метою інформування Клієнтів про Послуги. Володільцем бази персональних даних є Виконавець. Дані зберігаються Виконавцем на протязі всього строку дії Договору. Клієнт має право відкликати згоду на обробку персональних даних шляхом подання письмової заяви Виконавцю.

8.11. Клієнт погоджується, що Виконавець має право використовувати персональні дані Клієнта у тому числі, але не виключно, для цілей повідомлення Клієнта про послуги, час відвідання Центру функціональної діагностики та рекламні пропозиції Виконавця засобами SMS, ММS, електронних повідомлень, і т.п.

8.12. Виконавець гарантує Клієнту, що він буде надавати персональні дані Клієнта на запит третіх осіб, за загальним правилом, тільки за наявності згоди Клієнта на передачу його персональних даних третім особам Виконавця. Виключенням з цього правила є випадки, коли чинне законодавство України прямо зобов'язує Виконавця надавати персональні дані Клієнта без необхідності отримання попередньої згоди Клієнта на запит органів державної влади.

8.13. Клієнт підтверджує, що він ознайомлений зі своїми правами у зв'язку з внесенням до Бази персональних даних, відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних».


РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ


ФОП Сирський Ю.І.

79021, м. Львів, вул. Старознесенська 70

Код ЄДРПОУ 3377410956

IBAN UA553052990000026009041012545 в «ПРИВАТБАНК»

директор Сирський Ю.І.


Made on
Tilda